หน้าแรก | เว็บบอร์ด | คำถาม | ดาวน์โหลด| ติดต่อเรา
     ระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

 
 
              
       APS      
       Academic Position Ranking Information System

แบบฟอร์ม

 • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:44:07 อ่าน 39453)
 • แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:44:52 อ่าน 6235)
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:38:04 อ่าน 7194)
 • แบบคำขอฯ และแบบเสนอแต่งตั้งฯ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (กกอ.) (แก้ไขล่าสุด 28/6/2556 9:31:12 อ่าน 3843)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง
   
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:38:37 อ่าน 12022)
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ(ฉบับที่2) (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:39:39 อ่าน 7614)
 • เอกสารแนบท้ายระเบียบ ก.ก.อ.ฯ(ฉบับที่3) (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:39:50 อ่าน 5457)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:40:10 อ่าน 5950)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:40:30 อ่าน 6008)
 • ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (แก้ไขล่าสุด 2/4/2553 5:40:47 อ่าน 5201)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:21:37 อ่าน 3120)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:26:15 อ่าน 2823)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:38:44 อ่าน 3014)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และเอกสารแนบท้ายประกาศ (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:33:32 อ่าน 3957)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 (แก้ไขล่าสุด 6/6/2556 9:37:33 อ่าน 6761)
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวม ฉ.2 - ฉ.10) (แก้ไขล่าสุด 18/6/2556 11:28:02 อ่าน 21960)
 • ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 และเอกสารแนบท้าย (แก้ไขล่าสุด 28/6/2556 9:31:29 อ่าน 4537)
 • ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (แก้ไขล่าสุด 29/7/2556 13:38:00 อ่าน 2838)
 • ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 (แก้ไขล่าสุด 29/7/2556 13:40:38 อ่าน 2863)
 • ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (แก้ไขล่าสุด 29/7/2556 13:44:17 อ่าน 3167)

 • ข่าวประกาศ
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดูรายละเอียด
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ ดูรายละเอียด
 • รายงานข้อมูลสถิติ
 • รายงานสถิิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามสถาบัน
 • รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามสาขา
 • ดาวน์โหลด


  ไฟล์ PowerPoint
  การอบรมระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ
  >>>ค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิ คลิกที่นี่<<<
  เว็บบอร์ด APS

   
  สงวนลิขสิทธิ์ ? 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
  โทรศัพท์ 0-2610-5321-25 โทรสาร 0-2354-5548
  E-mail : admin.naps@gmail.com