รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตามสถาบัน พิเศษ-จำแนกสถาบัน จำแนกสาขา พิเศษ-จำแนกสาขา

จำแนกตามสาขาวิชา
ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 การวิจัยการสื่อสาร (ทางการเมือง)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
2 เทคโนโลยี การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
3 พลังงานและ วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
4 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000020204310048
5 วิศวกรรม เหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
6 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
7 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
8 อายุรศาสตร์ (หทัยวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
9
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
10Biological Sciences
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11Dental Materials,Pediatric Dentistry
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12Economic Theory, Monetary Economics
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
13Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14TESOL
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15Violin Performance
wer54w66sf32re2
010010000000000000001
16กฎหมาย
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
17กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
18กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
19กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
20กฎหมายวิธีสบัญญัติ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
21กายภาพบําบัด
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
22กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003220034220040200240
25การเงิน
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
26การจัดการ ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
27การจัดการ
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
28การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
29การจัดการการท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
30การจัดการคุณภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
31การจัดการคุณภาพการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32การจัดการงานก่อสร้าง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33การจัดการเชิงปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34การจัดการดินและน้ำ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
35การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
36การจัดการทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
37การจัดการประมง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
38การจัดการลุ่มน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
39การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
40การจัดการสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
41การตลาด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42การตลาด
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
43การท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
44การท่องเที่ยวและโรงแรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45การธนาคารและการเงิน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46การแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
47การแนะแนวและจิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
48การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
49การบริหาร การขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
50การบริหาร ธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
51การบริหาร รัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
52การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
00000840012000000000012
53การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
54การบริหารทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
55การบริหารทั่วไป
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
56การบริหารสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
57การบัญชี
wer54w66sf32re2
0000030003160070000010
58การปกครอง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
59การปกครอง
wer54w66sf32re2
000003200500000000005
60การประกันภัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
61การประถม ศึกษา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
62การประถม ศึกษาและวิชาภาษา อังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
63การประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
64การประเมิน และวิจัย
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
65การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
66การปรับปรุงพันธุ์ผัก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
67การปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
68การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
70การผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
71การพยาบาล จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001010200000000002
72การพยาบาล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
73การพยาบาล
wer54w66sf32re2
000001400014000000000014
74การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
75การพยาบาลชุมชน
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
76การพยาบาลเด็ก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
77การพยาบาลผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
78การพยาบาลและการผดุงครรภ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
79การพยาบาลศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
80การพยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
81การพยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
82การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
83การพัฒนาครอบครัวและสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
84การพัฒนาชนบท
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
85การพัฒนาชนบทด้านการพัฒนา กลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
86การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
87การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
88การมัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
89การเมือง การปกครอง,การเมือง การปกครองท้องถิ่น
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
90การเมือง การปกครอง
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
91การเมือง ในประเทศเอเชียอาคเนย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
92การเมืองการปกครอง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
93การเมืองระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
94การระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
95การวัดผล การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
96การวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
97การวัดผลทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
98การวัดและการประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
99การวัดและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
100การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
101การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพ แวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
102การวางแผนภาคและเมือง
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
103การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
104การวิจัยและสถิติ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
105การศึกษา (กิจการนักศึกษา)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
106การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
107การศึกษา ต่อเนื่อง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
108การศึกษา นอกระบบ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
109การศึกษา ผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
110การศึกษา วิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
111การศึกษา
wer54w66sf32re2
000002631030100010000031
112การศึกษานอกระบบ โรงเรียน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
113การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000004000412003000007
114การศึกษานอกโรงเรียน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
115การศึกษาปฐมวัย
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
116การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000003200500000000005
117การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
000003000311002000005
118การสร้างภาพ เคลื่อนไหว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
119การสอนคณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
120การสอนฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
121การสอนภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
122การสอนภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
123การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
124การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
125การสอนวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
126การสำรวจทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
127การสื่อสาร มวลชน
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
128การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
129การออกแบบเครื่องปั้น ดินเผา
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
130การออกแบบชุมชนเมือง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
131การอุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001010200000000002
132กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
0000071008000001100210
133กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
0000012100022020020000024
134กีฏวิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
135กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจและหลอดเลือด)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
136กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
137กุมารเวชศาสตร์ (ตจวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
138กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007110072181810376120018127
139กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000000000000000020022
140เกษตร กลวิธาน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
141เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001041015000000000015
142คณิตศาสตร์ (Combina- torics)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
143คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002950034220042000240
144คณิตศาสตร์และสถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
145คณิตศาสตร์ศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
146ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
147ครุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
148ครุศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
149ครุศาสตร์เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
150ครุศาสตร์เทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
151ครุศาสตร์ศิลป-อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
152ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
153ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000004000400000020026
154ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
155คหกรรมศาสตร์ , อาหารและโภชนา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
156คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005300800000000008
157คอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
158เคมี
wer54w66sf32re2
000004000410001000005
159เคมี(พอลิเมอร์)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
160เคมี
wer54w66sf32re2
00000514405961010170300379
161เคมีการแร่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
162เคมีคลินิก
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
163เคมีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000005000510001010017
164เคมีประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
165เคมีฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
166เคมีฟิสิกัล
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
167เคมีวิเคราะห์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
168เคมีวิศวกรรม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
169เคมีสิ่งทอ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
170เคมีอนินทรีย์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
171เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
172เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001410015010010000016
173เคมีอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
174เครื่องเคลือบดินเผา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
175โคนมโคเนื้อ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
176โฆษณาและประชาสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
177จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000002911031240060000037
178จิตรกรรม
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
179จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
180จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001010011030030000014
181จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
00000560011001010000012
182จิตวิทยาการศึกษาและ การแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
183จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
184จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
185จิตวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
186จิตวิทยาชุมชน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
187จิตวิทยาพัฒนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
188จิตวิทยาและการแนะแนว
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
189จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
190จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
191จิตวิทยาอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000000200200000000002
192จิตเวชเด็ก
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
193จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000017000177510130100131
194จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
195จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000069510756830172400698
196จุลชีววิทยาทางดิน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
197จุลชีววิทยาทางดินและปุ๋ยชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
198จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
199จุลชีววิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
200จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
201จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
202จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
203ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
204ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000057510636500112500781
205ชีววิทยา (ความหลากหลากทางชีวภาพและนิเวศวิทยา จุลินทรีย์เน้นการเกษตร)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
206ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000040110051340071300462
207ชีววิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
208ชีววิทยาประมง
wer54w66sf32re2
000002100301001000004
209ชีววิทยาป่าไม้
wer54w66sf32re2
000003100401001000005
210ชีวสถิติ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
211เซลล์วิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
212ดนตรี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
213ดนตรีศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
214ดุริยางคศิลป์
wer54w66sf32re2
000001000121003000004
215ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
216ตจวิทยา
wer54w66sf32re2
0000061007410050000012
217ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
218ทดสอบ วัดผลและวิจัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
219ทรัพยากร ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
220ทฤษฎีรหัส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
221ทันตกรรม จัดฟัน
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
222ทันตกรรม บดเคี้ยว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
223ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
000001100011020020000013
224ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
000007200900000000009
225ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
000002100301001000004
226ทันตกรรมบูรณะ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
227ทันตกรรมประดิษฐ์,Maxillofacial Prosthodontics
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
228ทันตกรรมประดิษฐ์,ทันตวัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
229ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
0000072009020020000011
230ทันตกรรมสำหรับเด็ก
wer54w66sf32re2
000007100800000000008
231ทันตกรรมหัตถการ
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
232ทันตพยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000006100701001000008
233ทันตแพทย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
234ทันตแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
235ทันตรังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
236ทันตวิทยาและพยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
237ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
238ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000022105000005
239เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
240เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
000006000601001000007
241เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
242เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000001710018000000000018
243เทคโนโลยี การพิมพ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
244เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000002610027000000000027
245เทคโนโลยี ชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
246เทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
247เทคโนโลยี ปิโตรเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
248เทคโนโลยี อุณหภาพ
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
249เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
250เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
251เทคโนโลยีการบรรจุ
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
252เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
253เทคโนโลยีการประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
254เทคโนโลยีการผลิต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
255เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
256เทคโนโลยีการพิมพ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
257เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001330016001010100118
258เทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
259เทคโนโลยีชนบท
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
260เทคโนโลยีชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
261เทคโนโลยีชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000000000030104000004
262เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
263เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
264เทคโนโลยีทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
265เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
266เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
267เทคโนโลยีธรณี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
268เทคโนโลยีพลังงาน
wer54w66sf32re2
000000000010001101023
269เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
270เทคโนโลยีพอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
271เทคโนโลยีพื้นพิภพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
272เทคโนโลยีเลเซอร์และ โฟตอนนิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
273เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
274เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
275เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
276เทคโนโลยีสารสนเทศ
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
277เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
278เทคโนโลยีเสื้อผ้า
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
279เทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
280เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
281เทอร์โม ของไหล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
282เทอร์โมของไหล
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
283ธรณีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
284ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
285ธรณีวิทยา
wer54w66sf32re2
00000760013010010000014
286ธรณีวิทยาเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
287ธรณีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
288ธุรกิจศึกษา(เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
289นฤมิตศิลป์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
290นาฏยศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
291นาฏยศิลป์และดนตรี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
292นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000080008331070000015
293นิติศาสตร์ , กฎหมายอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
294นิติศาสตร์ , กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
295นิติศาสตร์ : กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
296นิติศาสตร์ : เอกเทศสัญญา กฎหมายธนาคาร หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย นิติปรัชญา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
297นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000050106410050000011
298นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002941034702092000245
299นิเทศการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
300นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000830011000000000011
301นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007100801001000009
302นิเทศศิลป์
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
303นิวเคลียร์เทคโนโลยี : การจัดการกากกัมมันตรังสี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
304นิเวศวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
305นิเวศวิทยาของแมลง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
306บรรณารักษ์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
307บรรณารักษ์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
308บรรณารักษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000002002010013
309บรรณารักษ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005100600000000006
310บรรณารักษ-ศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
311บริหาร อุตสาหการและปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
312บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
00000741012030030000015
313บริหารงานสาธารณสุข มูลฐาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
314บริหารงานสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
315บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
316บริหารธุรกิจ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
317บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
318บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000002553033110021000136
319บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
320บริหารเภสัชกิจ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
321บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
322บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
323บัญชี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
324แบคทีเรียวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
325โบราณคดี
wer54w66sf32re2
000000000033006000006
326ปฐพีวิทยา การสำรวจ จำแนกดินและการใช้ที่ดิน
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
327ปฐพีวิทยา การอนุรักษ์ดินและน้ำ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
328ปฐพีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000045009250070200218
329ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
330ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004010502002000007
331ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000002400024130041000129
332ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
333ปรสิตสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
334ปรสิตหนอนพยาธิ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
335ประชา สัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
336ประชากร ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
337ประชากรและการพัฒนา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
338ประชากรและสุขภาพ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
339ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
340ประชากรศาสตร์(เน้นระเบียบวิธีวิจัย)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
341ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000011002100013
342ประติมากรรม
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
343ประถมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000080008020020000010
344ประมง
wer54w66sf32re2
000003000313004000007
345ประเมินผล และวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
346ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
347ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
348ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000144001841000140000032
349ประวัติศาสตร์ศิลปะ
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
350ประสาทชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
351ประสาทวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
352ประสาทวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
353ประสาทศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
354ปรัชญา
wer54w66sf32re2
000005100602002100019
355ปรัชญาและพุทธศาสนา , ภาษาไทย ภาษาบาลี
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
356ปรัชญาและศาสนา
wer54w66sf32re2
000002000205005000007
357ปรัชญาศาสนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
358ปริทันตวิทยา,ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
359ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001400014000000000014
360ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
361ปาราสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
362โปรโตซัวทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
363ผลิตภัณฑ์ประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
364ผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
365พยาธิชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001100203003020027
366พยาธิทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
367พยาธิโปรโตซัว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
368พยาธิวิทยา กายวิภาค
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
369พยาธิวิทยา,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
370พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
0000031100323620113401851
371พยาธิวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000006000600101000007
372พยาธิวิทยาคลินิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
373พยาธิวิทยาคลีนิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
374พยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000100110001000002
375พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
376พยาบาล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
377พยาบาล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
378พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003300033330060000039
379พยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
380พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001300400000000004
381พฤกษศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
382พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000010120030100114
383พฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000000020022
384พฤติกรรมศาสตร์และระบาดวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
385พฤษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
386พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000001140015110020000017
387พลศึกษาและสันทนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
388พัฒนศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
389พัฒนศึกษาศาสตร์ การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
390พัฒนศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
391พัฒนา การเกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
392พัฒนาการเศรษฐกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
393พัฒนาชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
394พัฒนาผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
395พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
396พัฒนาสังคม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
397พันธุ์ไม้ประดับ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
398พันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006100710001000008
399พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
400พาณิชย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
401พาณิชยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
402พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
403พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
404พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
405พืชไร่
wer54w66sf32re2
000001320015020020000017
406พืชไร่นา
wer54w66sf32re2
0000015400192900112100333
407พืชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000009000900000000009
408พืชสวน : ไม้ผลและพืชผัก
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
409พืชสวน
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
410พืชสวน
wer54w66sf32re2
000001860024030031100229
411พืชอาหารสัตว์ พืชไร่
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
412พื้นฐานการศึกษา(Economics of Education, Strategic Manage ment)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
413พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
414พื้นฐานทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
415พุทธปรัชญา ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาอินเดีย
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
416พุทธศาสนา ปรัชญาอินเดีย พุทธปรัชญา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
417พุทธศาสนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
418เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
419แพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
420ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
421ฟิสิกส์ พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
422ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000003650041130040200247
423ฟิสิกส์การแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
424ฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
425ภาพพิมพ์
wer54w66sf32re2
200024000400000000006
426ภาพยนต์และภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
427ภาวะผู้นำทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
428ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
429ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
430ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมมลายู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
431ภาษาจีน
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
432ภาษาญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
200023100400000000006
433ภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
200020000000000000002
434ภาษาญี่ปุ่นและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
435ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
436ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
437ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
438ภาษาไทย คติชนวิทยา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
439ภาษาไทย,ภาษาบาลี,ภาษาสันสกฤต , ภาษาและวรรณดี
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
440ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
210031310014040040200223
441ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
442ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
443ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000063009100010000010
444ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
445ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
446ภาษาเยอรมัน วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมัน การแปล วรรณคดีเยาวชน
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
447ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
448ภาษาและวรรณคดี
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
449ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
200020000000000000002
450ภาษาและวรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
451ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
452ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
453ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
100010000000000000001
454ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
455ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศานาและเทววิทยา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
456ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001611018360090100128
457ภาษาศาสตร์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
458ภาษาสเปน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
459ภาษาอังกฤษ , ภาษาและภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
460ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
461ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
100011582025110020000028
462ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
463ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
464ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
465ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
466ภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
467ภาษีอากร
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
468ภูมิคุ้มกันและพิษวิทยา ทางสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
469ภูมิคุ้มกันวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
470ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000032005160070000012
471ภูมิสถาปัตย กรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
472ภูมิสถาปัตยกรรม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
473เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
474เภสัชกรรมคลีนิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
475เภสัชกรรมเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
476เภสัชการ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
477เภสัชเคมี
wer54w66sf32re2
000005100600000000006
478เภสัชจุลวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
479เภสัชพฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
480เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
481เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000003440038110020100141
482เภสัชวิทยาทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
483เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
484เภสัชวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
485เภสัชเวช
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
486เภสัชเวท
wer54w66sf32re2
000007100800000000008
487เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004630049010010000050
488เภสัชศาสตร์สังคม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
489เภสัชอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000003000320002000005
490โภชนวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
491โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
492โภชนศาสตร์ เขตร้อนและวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
493โภชนศาสตร์ สัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
494โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
495โภชนศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
496โภชนาการ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
497โภชนาการชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
498โภชนาการสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
499โภชนาศาสตร์ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
500มนุษยพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
501มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
502มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000003000302002000005
503มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000001210420002110028
504ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
505ระบาดวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000101102000003
506ระบาดวิทยาและการวิจัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
507รังสีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
508รังสีประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
509รังสีประยุกต์และไอโซโทป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
510รังสีรักษา
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
511รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
512รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
00000240002421200141100240
513รังสีวิทยาทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
514รังสีวิทยาวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
515รังสีวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000006010700000000007
516รังสีไอโซโทป
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
517รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
518รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000020510264830150000041
519รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
520รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002210023224080120334
521รัฐศาสตร์และการปกครอง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
522โรคเขตร้อนและหน่วยความดันโลหิตสูง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
523โรคติดเชื้อทาง นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
524โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
525โรคไตและไตเทียม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
526โรคทางเดินหายใจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
527โรคทางเดินอาหาร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
528โรคพืช
wer54w66sf32re2
000001010011020021000114
529โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
530โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
531โรคพืชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002010300000000003
532โรคระบบการหายใจและ วัณโรค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
533โรคสัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
534วนผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
535วนวัฒนวิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
536วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000101001010013
537วรรณกรรมการละคอนและศิลปะการละคอน
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
538วรรณคดี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
539วรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
000000000000000100011
540วรรณคดีเปรียบเทียบ
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
541วรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
542วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
543วัสดุศาสตร์ (อัญมณี)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
544วัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000510001000006
545วาทวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
546วาริชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000710001000008
547วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
548วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000042006231060000012
549วิจัยประชากรและสังคม
wer54w66sf32re2
00000910010001010000011
550วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
551วิจัยและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
552วิจัยและพัฒนาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
553วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
554วิจัยและวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
555วิจิตรศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
556วิชาชีพครู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
557วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
558วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001200012100010000013
559วิทยาการจัดการ
wer54w66sf32re2
000000110200000000002
560วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
561วิทยาการและหุ่นยนต์อัตโนมัติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
562วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
563วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
564วิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000110023
565วิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
566วิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
000001000130003110026
567วิทยาศาสตร์ : นิเวศวิทยา, สิ่งแวดล้อม,วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
568วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000000000000000100011
569วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
570วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
571วิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
572วิทยาศาสตร์การเกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
573วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
574วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
575วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
576วิทยาศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
577วิทยาศาสตร์ทางทะเล
wer54w66sf32re2
000005000500000110027
578วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
579วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
580วิทยาศาสตร์ภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
581วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
582วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
583วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
584วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000001100011000000000011
585วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
586วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
587วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
588วิทยาศาสตร์สุขภาพ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
589วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
590วิทยาเอนโดดอนต์
wer54w66sf32re2
000003200500000000005
591วิทยาเอ็นโดดอนต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
592วินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
593วิศวกรรม การบินและอวกาศยาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
594วิศวกรรม การผลิต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
595วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000004141046000000000046
596วิศวกรรม ชลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
597วิศวกรรม เซรามิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
598วิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
599วิศวกรรม โทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
600วิศวกรรม พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
601วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000004201043000000000043
602วิศวกรรม โลหการ
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
603วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
604วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
605วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001010011000000200213
606วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000001900019000000000019
607วิศวกรรมการวัดและควบคุม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
608วิศวกรรมการอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
609วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
0000070007022040000011
610วิศวกรรมขนส่ง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
611วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
612วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000002001021110020100124
613วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
614วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000003813042222061000149
615วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
616วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
000002010300000000003
617วิศวกรรมชลประทาน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
618วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
000005000510001000006
619วิศวกรรมโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000007000720002000009
620วิศวกรรมนิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
621วิศวกรรมไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000000000031206100017
622วิศวกรรมโยธา : วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
623วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
624วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
0000047310518310120000063
625วิศวกรรมระบบวัดคุม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
626วิศวกรรมสำรวจ
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
627วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000002120510001000006
628วิศวกรรมสุขาภิบาล
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
629วิศวกรรมเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
630วิศวกรรมแหล่งน้ำ
wer54w66sf32re2
000003000300101000004
631วิศวกรรมอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
632วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
633วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
634วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
635วิศวกรรมอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
636วิศวกรรมอุตสาหการ
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
637วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000037000376500110100149
638เวชบำบัดวิกฤต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
639เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
640เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
641เวชศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002200400000000004
642เวชศาสตร์ครอบครัว
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
643เวชศาสตร์คลินิกสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
644เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
000002300500000000005
645เวชศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
646เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
000006000630003000009
647เวชศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
648เวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000006000600000010017
649เวชศาสตร์ป้องกัน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
650เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
0000050005270091200317
651เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
652เวชศาสตร์พื้นฟู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
653เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
000007000711002000009
654เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
655ไวรัสวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
656ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
657ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
658ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
659ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000002501026000000000026
660ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002431028112440391200370
661ศัลยศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000030003000003
662ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
663ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
664ศัลยศาสตร์ทรวงอก
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
665ศัลยศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
666ศัลยศาสตรทั่วไป
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
667ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
wer54w66sf32re2
000006000621003000009
668ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
669ศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
670ศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
671ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
672ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
673ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000000000011002100013
674ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
675ศิลปกรรม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
676ศิลปการถ่ายภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
677ศิลปการละคร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
678ศิลปไทย
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
679ศิลปนิเทศ
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
680ศิลปประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
681ศิลปศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001010200000000002
682ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
683ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
000002100302002000005
684ศิลปะ การแสดง
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
685ศิลปะ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
686ศิลปะไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
687ศึกษาทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
688ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000054121067030030000070
689ศึกษาศาสตร์-เกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
690ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
691เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001210013000000000013
692เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์,เศรษฐศาสตร์การเกษตร, การตลาดเกษตร
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
693เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000749508835401214005105
694เศรษฐศาสตร์การเกษตร
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
695เศรษฐศาสตร์การคลัง
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
696เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
697เศรษฐศาสตร์การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
698เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000001321016000000000016
699เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
700เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ธรรมชาติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
701เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
702เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
703เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
704เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
705เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
706ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000001600016240060000022
707ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
708ส่งเสริมการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
709ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
710สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001301014000000000014
711สถาปัตยกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000004004130048
712สถิติ
wer54w66sf32re2
000001410015020020000017
713สถิติการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
714สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
715สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
716สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000004100501001000006
717สถิติและคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
718สถิติวิจัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
719สมุทรศาสตร์เคมี
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
720สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
721สรีรวิทยา โรคพืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
722สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000002201023071081200334
723สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
724สรีรวิทยาของพืช
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
725สรีรวิทยาประยุกต์ (พิษวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
726สรีรวิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
727สรีรวิทยาระบบหายใจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
728สหกรณ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
729สหเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
730สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
00000740011130040100116
731สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
732สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000004100502002000007
733สังคมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
734สังคมศาสตร์การแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
735สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
736สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
737สังคมสงเคราะห์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
738สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
739สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
740สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
741สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
742สังคีตศิลป์,คีตศิลป์ไทย
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
743สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
744สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000002130024030030100128
745สัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
746สัตวแพทย์ สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
747สัตวแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000200201001000003
748สัตวแพทย์สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
100011000100000000002
749สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
750สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
0000081009100010000010
751สัตว์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
752สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001610017100011100220
753สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
754สาธารณสุขมูลฐาน
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
755สาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000090009010010000010
756สารสนเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
757สารัตถศึกษา(Foundations of Education)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
758สารัตถศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
759สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
760สิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
761สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
762สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
763สื่อสารมวลชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
764สุกร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
765สุขวิทยาเขตร้อน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
766สุขศึกษา/พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
767สุขศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
768สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
769สูติ-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
770สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000005100051000000000051
771สูติศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
772สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
773สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ในโค
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
774สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(ผู้มีบุตรยาก)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
775สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สตรี)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
776สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
777สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000914202557001237
778สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : โรคมะเร็ง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
779สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
780สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000003010400000000004
781โสต นาสิก ลาริงซ์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
782โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000001400014330060000020
783โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
784โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
785โสต ศอ นาสิกวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
786โสตทัศนศึกษา(E-learning)
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
787โสตทัศนศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
788หทัยวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
789หลักสูตรการสอน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
790หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000001210013000000000013
791หัวใจและหลอดเลือด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
792อณูพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
793อณูพันธุศาสตร์-อณูชีววิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
794อนามัยครอบครัว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
795อนามัยชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
796อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
797อนุกรมวิธาน
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
798อนุกรมวิธานของแมลง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
799อนุรักษวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
800ออร์โทปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000001000120002000003
801ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
802ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000007000711002000009
803ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
00000000000000000000
804อาชีวเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
805อาชีวศึกษา
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
806อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
807อาชีวะและเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
808อายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
809อายุรศาสตร์ (ทางสัตวแพทย์)
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
810อายุรศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
811อายุรศาสตร์ (สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
812อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000111002000003
813อายุรศาสตร์ เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
814อายุรศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
815อายุรศาสตร์(สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
816อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004710149344250811190020150
817อายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000161081200311
818อายุรศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
819อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
820อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000010000000000010
821อารักขาพืช-กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
822อาหารเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
823อาหารและโภชนาการ
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
824อิมมูโนวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
825อิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000004000400000100015
826อุดมศึกษา (วิจัยและประเมินผล)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
827อุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
000005000503003000008
828อุตสาหกรรมการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
829อุตสาหกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
830อุตสาหกรรมเน้นหนัก การนิเทศอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
831อุตสาหกรรมบริการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
832อุตสาหกรรมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
รวมทั้งหมด13200152974299521332632243154080765109311784326

ข้อมูล ณ วันที่ 20/6/2561 เวลา 4:15 น.